<%>PHP<% > /** * WordPress için taban ayar dosyası. * * Bu dosya şu ayarları içerir: MySQL ayarları, tablo öneki, * gizli anahtaralr ve ABSPATH. Daha fazla bilgi için * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php wp-config.php düzenleme} * yardım sayfasına göz atabilirsiniz. MySQL ayarlarınızı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. * * Bu dosya kurulum sırasında wp-config.php dosyasının oluşturulabilmesi için * kullanılır. İsterseniz bu dosyayı kopyalayıp, ismini "wp-config.php" olarak değiştirip, * değerleri girerek de kullanabilirsiniz. * * @package WordPress */ // ** MySQL ayarları - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** // /** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */ define('DB_NAME', 'admin_ian71900'); /** MySQL veritabanı kullanıcısı */ define('DB_USER', 'admin_codr'); /** MySQL veritabanı parolası */ define('DB_PASSWORD', 'JVi8DZ+EP)L3'); /** MySQL sunucusu */ define('DB_HOST', 'cityofdarkness.co.uk'); /** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */ define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); /** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Eşsiz doğrulama anahtarları. * * Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı! * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz. * Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', 'z1&&*bw~EcibnJcZieI<3Eb -*[T19WF^g137$k~/%mtAf.SNHvD:enFJ,UdC5W5'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'LyQJ_nTNmW!J]t6E_Li:UJ{=+K9 UK^p{jr4&>;S2]WSQ ~v1q21^1r5z^W^Q9|f'); define('LOGGED_IN_KEY', 'TtT? 94hx-B{@QDjTX%,kM-@n.Xn+p^i?P+!@w4$Z#/2CjaQ_i-$_EJpoCr?%h1L'); define('NONCE_KEY', '$SxLe)fG C&VMczOVvbzHWr5Vlq,P_*GEQFi1z?cnXIL2>kJmuXVuF7wv73]@[bu'); define('AUTH_SALT', '+On{plocS`r~uu~t7t'); define('SECURE_AUTH_SALT', ']33M5'); define('NONCE_SALT', ')c0LXYl?VN